www.kraxnet.cz Xnet.cz | XNet Blog | Administrace | Railshosting.cz  

XNet Wiki Encyklopedie návodů, postupů a informací pro často řešené problémy

 

Slovník

Centrální registr – databáze o Doménových jménech, jejich držitelích a dalších osobách vedená sdružením CZ.NIC. Centrální registr je zdrojem pro delegaci Doménových jmen do zóny CZ vedené primárním jmenným serverem.

CZ.NIC – zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC, identifikační číslo 67985726.

Delegované Doménové jméno – registrované Doménové jméno o němž CZ.NIC vede
na primárním jmenném serveru (tzv. zóna CZ).

Den registrace – den, ve kterém dojde k zaregistrování Doménového jména v Centrálním registru.

Den expirace – den následující po dni, ve kterém dojde k uplynutí doby, na kterou bylo Doménové jméno zaregistrováno.

ccTLD .cz – country code Top Level Domain (doména nejvyššího stupně, tzv. národní doména) České republiky.

Doménové jméno – doména druhého stupně tvořená povolenou kombinací povolených znaků.

Držitel – fyzická nebo právnická osoba, která má pro sebe registrováno Doménové jméno; pokud není v záznamu o Držiteli vyplněn název společnosti nebo organizace, považuje se za Držitele osoba, která podala žádost o registraci Doménového jména; pokud je vyplněn název společnosti nebo organizace, pak se za Držitele považuje tato společnost nebo organizace.

Kontakt – záznam o konkrétní osobě (fyzické nebo právnické) vedený v Centrálním registru. Kontakt může být administrativní, technický nebo v roli Držitele.

Pravidla alternativního řešení sporů – dokument vydaný sdružením CZ.NIC, obsahující rozhodčí veřejnou nabídku Držitele, který tvoří nedílnou součást Pravidel registrace.

Pravidla registrace – dokument „Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz“ vydaný sdružením CZ.NIC.

Registrátor – subjekt oprávněný přistupovat definovaným způsobem k Centrálnímu registru a zadávat požadavky změn záznamů vedených v Centrálním registru. Jakoukoliv změnu v Centrálním registru lze provést pouze prostřednictvím Registrátora.

Sada klíčů – soubor záznamů obsahující nejméně jeden DNS klíč určený k zabezpečené delegaci doménového jména pomocí technologie DNSSEC a nejméně jeden technický Kontakt.

Sada nameserverů – soubor záznamů obsahující nejméně 2 jmenné servery a nejméně jeden technický Kontakt.

Určený registrátor – registrátor pro konkrétní Doménové jméno určený Držitelem, pro konkrétní Kontakt určený daným Kontaktem, pro konkrétní Sadu nameserverů určený technickým Kontaktem Sady nameserverů, nebo pro konkrétní Sadu klíčů určený technickým Kontaktem dané Sady klíčů. Každému registrovanému Doménovému jménu, Kontaktu, Sadě nameserverů i Sadě klíčů přísluší právě jeden Určený registrátor

Žadatel – fyzická nebo právnická osoba podávající žádost o registraci Doménového jména.